Realizace úschovy

Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Realizace Advokátní úschovy movitých věcí

Advokátní úschova movitých věcí se realizuje na základě písemné Smlouvy o advokátní úschově movitých věcí (dále jen Smlouva).

V případě advokátní úschovy "Advokát - Klient" je písemná Smlouva uzavírána mezi Advokátem a Klientem. V okamžiku kdy jsou Advokátovi klientem movité věci předány do úschovy vystavuje Advokát Klientovi písemný "Protokol o přijetí movité věci do advokátní úschovy movitých věcí" a tento předá Klientovi.

V případě advokátní úschovy "Advokát - Klient - třetí osoby" je písemná Smlouva uzavírána mezi Advokátem, Klientem a třetími osobami.

V okamžiku kdy jsou Advokátovi Klientem nebo třetí osobou movité věci předány do úschovy vystavuje Advokát Klientovi a třetím osobám písemný "Protokol o přijetí movité věci do advokátní úschovy movitých
věcí" a tento předá Klientovi a třetím osobám.

Movité věci, které jsou předmětem úschovy Advokát před klientem (v případě advokátní úschovy "Advokát - Klient") nebo před Klientem a třetími osobami (v případě advokátní úschovy "Advokát - Klient - třetí osoby"), pokud to charakter movité věci umožňuje, uloží do speciální bezpečnostní obálky, jejíž vlastnosti jsou blíže popsány v článku "O úschově movitých věcí" na této webové stránce.

Místo uložení movitých věcí svěřených Advokátovi do úschovy

Po dobu úschovy movitých věcí předaných Advokátovi do úschovy mohou být movité věci po dohodě s Klientem či s třetími osobami uloženy:

  • v sídle Advokáta
     
  • v safesové schránce Komerční banky, a.s., pobočka Ostrava
     
  • na jiném dohodnutém místě 

CD, DVD, flash
disky

paměťové karty

představují úschovy movitých věcí realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015