Úschova listin

Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Účel advokátní úschovy listin

Advokátní úschovu listin doporučujeme našim klientům využívat jednak v situaci, kdy potřebují ochránit své listiny aniž jsou účastníky nějakého smluvního vztahu - Advokátní úschova listin "Advokát - Klient", a jednak v případech, kdy splnění jejich smluvního závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera, nebo naopak, (např. úschova finančních prostředků určených na úhradu kupní ceny za převáděné byty, nemovitosti, movité věci, zboží, na úhradu daně darovací, daně z převodu nemovitostí, apod.) - Advokátní úschova listin "Advokát - Klient - třetí osoby".

 

Předmětem advokátní úschovy listin mohou být zejména:

 • akcie, směnky, šeky, dluhopisy, vkladové listy a jiné cenné papíry
 • známky, sběratelské listiny, atd.
 • smlouvy - kupní, darovací, zástavní, o zajišťovacím převodu práva, o půjčce, obchodní, atd.
 • osobní korespondence, písemná prohlášení,
 • kvitance o úhradě kupní ceny, dluhu či jiného závazku
 • know how, výrobní postupy, receptury

 

Advokátní úschova listin Advokát - Klient


Podstatou advokátní úschovy listin "Advokát - Klient" je výlučně vztah mezi Advokátem a Klientem. Smlouva o advokátní úschově listin je tak uzavírána v písemné formě pouze mezi Advokátem a Klientem, tedy bez účasti třetí osoby.

 

Důvody Klienta k advokátní úschově peněz Advokát - Klient:

 • ochrana listin před osobou blízkou
 • ochrana listin před odcizením
 • ochrana listin exekucí
 • ochrana listinpro případ smrti
 • ochrana listin i pro jiné důvody

 

Advokátní úschova listin Advokát - Klient - třetí osoby

Podstatou advokátní úschovy listin "Advokát - Klient - třetí osoby" je vztah mezi Advokátem, Klientem a třetími osobami. Smlouva o advokátní úschově listin je tak uzavírána v písemné formě mezi Advokátem,
Klientem a třetí osobou nebo více osobami.

V případě této advokátní úschovy listin buď Klient nebo třetí osoba svěřuje Advokátovi do úschovy své listiny a to na základě jiného smluvního vztahu vzniklého mezi Klientem a třetími osobami. Výdej advokátní úschovy listin je pak vázán buď na vznik určité události nebo na nějaký konkrétní úkon kteréhokoliv z účastníků Smlouvy o advokátní úschově nebo i jiné osoby. Advokát je vázán Smlouvou o advokátní úschově a je tedy povinen s listinami svěřenými do úschovy naložit podle podmínek sjednaných ve Smlouvě o advokátní úschově. Advokát pak vydává listiny z úschovy výlučně osobě určené ve Smlouvě o advokátní úschově.

Důvody k advokátní úschově listin Advokát - Klient - třetí osoby:

 • jistota splnění peněžitého závazku smluvním partnerem (kupní cena, dluh, smluvní pokuta, atd.)
 • jistota splnění smluvního závazku smluvním partnerem (vklad vlastnického práva, přechod vlastnického práva, předání věci, dodání zboží, předání listin, atd.)
 • jistota splnění závazku k úhradě daně (převodu nemovitostí při prodeji či darování, atd.)
 • jistota splnění smluvního závazku třetí osobě (bance, realitní kanceláři, soudu, advokátovi, jinému věřiteli, atd.)
 • ochrana finančních prostředků i pro jiné důvody

 

Proč se rozhodnout pro advokátní úschovu listin

 • Advokátní úschova dává všem účastníkům smluvního vztahu jistotu, že smluvní strany obdrží listiny jež jsou předmětem úschovy až na základě vzniku nebo zániku nejaké události, nebo na základě úkonu či úkonů účastníka nebo všech účastníků Smlouvy o advokátní úschově.
   
 • Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran, zejména povinnosti uschovatele - advokáta o způsobu nakládání se svěřenými listinami.
   
 • Listiny po přijetí do úschovy Advokát před klientem uloží do speciální bezpečnostní obálky z třívrstvého polyethylenu, která má následující bezpečnostní prvky:

  • mechanicky, tepelně i chemicky odolný bezpečnostní přelep se skrytým textem FRAUDE, který se objeví při jakémkoliv pokusu o otevření přes bezpečnostní přelep, a to i při hlubokém podchlazení,
  • lepicí bezpečnostní přelep vybavený termosenzitivním proužkem, který reaguje na otevření pomocí tepla,
  • mikroperforované okraje bezpečnostního pásku,
  • zvlášť trvanlivé bezpečnostní sváry s tištěným textem, odhalující všechny pokusy o opětovné slepení,
  • odolnost proti prosvícení, vodě a vysokou pevnost,
  • číslování s čárkovým kódem.
    
 • Advokát po celou dobu advokátní úschovy převzaté listiny do úschovy uschovává v Bezpečnostní obálce na místě s klientem dohodnutém a při výdeji Advokát opět listiny Klientovi v neporušené, neotevřené a zapečetěné Bezpečnostní obálce zase vydá bez závad a poškození zpět. 

kupní smlouvy

akcie

směnky

představují úschovy listin realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015