Úschova peněz

Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Účel advokátní úschovy peněz

Advokátní úschovu peněz doporučujeme našim klientům využívat jednak v situaci, kdy potřebují ochránit své peníze aniž jsou účastníky nějakého smluvního vztahu - Advokátní úschova peněz Advokát - Klient, a jednak v případech, kdy splnění jejich peněžitého závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera, nebo naopak, (např. úschova finančních prostředků určených na úhradu kupní ceny za převáděné byty, nemovitosti, movité věci, zboží, na úhradu daně darovací a z převodu nemovitostí) - Advokátní úschova peněz Advokát - Klient - třetí osoby.

 

Advokátní úschova peněz "Advokát - Klient"

Podstatou advokátní úschovy peněz Advokát - Klient je výlučně vztah mezi Advokátem a Klientem. Smlouva o advokátní úschově peněz je tak uzavírána v písemné formě pouze mezi Advokátem a Klientem, tedy bez účasti třetí osoby.

Klient tedy Advokátovi svěřuje do úschovy své peníze na sjednanou dobu a po uplynutí sjednané doby, nebo i dříve, Advokát vydává peníze z úschovy zpět výlučně Klientovi.

Důvody Klienta k advokátní úschově peněz Advokát - Klient:

 • ochrana finančních prostředků před osobou blízkou
 • ochrana finančních prostředků před odcizením
 • ochrana finančních prostředků exekucí
 • ochrana finančních prostředků pro případ smrti
 • ochrana finančních prostředků i pro jiné důvody

 

Advokátní úschova peněz "Advokát - Klient - třetí osoby"

Podstatou advokátní úschovy peněz Advokát - Klient - třetí osoby je vztah mezi Advokátem, Klientem a třetími osobami. Smlouva o advokátní úschově peněz je tak uzavírána v písemné formě mezi Advokátem, Klientem a třetí osobou nebo více osobami.

V případě této advokátní úschovy peněz buď Klient nebo třetí osoba svěřuje Advokátovi do úschovy své peníze a to na základě jiného smluvního vztahu vzniklého mezi Klientem a třetími osobami. Výdej advokátní úschovy peněz je pak vázán buď na vznik určité události nebo na nějaký konkrétní úkon kteréhokoliv z účastníků Smlouvy o advokátní úschově nebo i jiné osoby. Advokát je vázán Smlouvou o advokátní úschově a je tedy povinen se svěřenými finančními prostředky do úschovy naložit podle podmínek sjednaných ve Smlouvě o advokátní úschově. Advokát pak vydává peníze z úschovy výlučně osobě určené ve Smlouvě o advokátní úschově.

Důvody k advokátní úschově peněz Advokát - Klient - třetí osoby:

 • jistota splnění peněžitého závazku smluvním partnerem (kupní cena, dluh, smluvní pokuta, atd.)
 • jistota splnění smluvního závazku smluvním partnerem (vklad vlastnického práva, přechod vlastnického práva, předání věci, dodání zboží, předání listin, atd.)
 • jistota splnění závazku k úhradě daně (převodu nemovitostí při prodeji či darování, atd.)
 • jistota splnění smluvního závazku třetí osobě (bance, realitní kanceláři, soudu, advokátovi, jinému věřiteli, atd.)
 • ochrana finančních prostředků i pro jiné důvody

 

Proč se rozhodnout pro advokátní úschovu peněz

 • Advokátní úschova dává všem účastníkům smluvního vztahu jistotu, že smluvní strana povinná k finančnímu plnění předmětnými finančními prostředky skutečně disponuje a druhá smluvní strana finanční plnění po splnění své smluvní povinnosti skutečně obdrží.
   
 • Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran, zejména povinnosti uschovatele - advokáta o způsobu nakládání se svěřenými finančními prostředky.
   
 • Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu advokáta u bankovních ústavů UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,, pobočka Ostrava a Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, zcela oddělené i od jiných finančních prostředků advokáta, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy.
   
 • Účty advokátních úschov advokáta u bankovních ústavů UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a Komerční banka, a.s. :
   
  • jsou ošetřeny zvláštní smlouvou, jež omezuje dispozice advokáta s prostředky na jednotlivých účtech úschov, a to jak z hlediska oprávněné osoby, tak i účelu užití,
  • jsou denně splatné a jsou úročeny zvýhodněnou úrokovou sazbou,
  • prostředky uložené na účtech úschov je možné dále individuálně zhodnocovat na termínovaném vkladu,
  • při vypořádání úročených úschov je přesně vyčíslen úrokový výnos,
  • účty úschov lze operativně otevřít na základě telefonické žádosti advokáta,
  • přístup k účtům úschov je 24 hodin denně prostřednictvím produktů přímého bankovnictví,
  • finanční prostředky na účtech úschov jsou pojištěny za předpokladu, že je splněna povinnost řádné identifikace skutečného vlastníka každé úschovy dle zákona o bankách,
  • k tíži účtů úschov banka není oprávněna zúčtovat své eventuální pohledávky vůči advokátovi,
  • prostředky na účtech úschov nemohou být předmětem exekuce nařízené vůči advokátovi, dědictví a nemohou ani sloužit jako zajištění závazků advokáta.

čtvrt miliardy korun

představují úschovy finančních prostředků realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015