Úschova věcí

úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Účel advokátní úschovy movitých věcí

Advokátní úschovu movitých věcí doporučujeme našim klientům využívat jednak v situaci, kdy potřebují ochránit své movité věci aniž jsou účastníky nějakého smluvního vztahu - Advokátní úschova movitých věcí "Advokát - Klient", a jednak v případech, kdy splnění jejich smluvního závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera nebo naopak (např. úschova movité věci do doby úhradu její kupní ceny, apod.) - Advokátní úschova movitých věcí "Advokát - Klient - třetí osoby".

Advokátní úschova movitých věcí Advokát - Klient

Podstatou advokátní úschovy movitých věcí "Advokát - Klient" je výlučně vztah mezi Advokátem a Klientem. Smlouva o advokátní úschově movitých věcí je tak uzavírána v písemné formě pouze mezi Advokátem a Klientem, tedy bez účasti třetí osoby.

Klient tedy Advokátovi svěřuje do úschovy své movité věci na sjednanou dobu a po uplynutí sjednané doby, nebo i dříve, Advokát vydává movité věci z úschovy zpět výlučně Klientovi.

Předmětem advokátní úschovy movitých věcí mohou být zejména:

 • auta, motocykly,
   
 • CD a DVD disky, Flash disky, Videokazety, nosiče jiných záznamů, paměťové karty atd.
   
 • šperky, drahé kameny,
   
 • pamětní mince či bankovky,
   
 • různé jiné movité věci

Důvody Klienta k advokátní úschově movitých věcí Advokát - Klient:

 • ochrana movitých věcí před osobou blízkou,
   
 • ochrana movitých věcí před odcizením,
   
 • ochrana movitých věcí exekucí,
   
 • ochrana movitých věcí pro případ smrti,
   
 • ochrana movitých věcí i pro jiné důvody

Advokátní úschova movitých věcí Advokát - Klient - třetí osoby

Podstatou advokátní úschovy movitých věcí "Advokát - Klient - třetí osoby" je vztah mezi Advokátem, Klientem a třetími osobami.

Smlouva o advokátní úschově movitých věcí je tak uzavírána v písemné formě mezi Advokátem, Klientem a třetí osobou nebo více osobami.

V případě této advokátní úschovy movitých věcí buď Klient nebo třetí osoba svěřuje Advokátovi do úschovy své movité věci a to na základě jiného smluvního vztahu vzniklého mezi Klientem a třetími osobami.

Výdej advokátní úschovy movité věci je pak vázán buď na vznik určité události nebo na nějaký konkrétní úkon kteréhokoliv z účastníků Smlouvy o advokátní úschově nebo i jiné osoby.

Advokát je vázán Smlouvou o advokátní úschově a je tedy povinen s movitými věcmi svěřenými do úschovy naložit podle podmínek sjednaných ve Smlouvě o advokátní úschově. Advokát pak vydává movité věci z úschovy výlučně osobě určené ve Smlouvě o advokátní úschově.

Důvody k advokátní úschově movitých věcí Advokát - Klient - třetí osoby:

 • jistota splnění peněžitého závazku smluvním partnerem (kupní cena movité věci, atd.),
   
 • jistota splnění smluvního závazku smluvním partnerem (přechod vlastnického práva, předání věci, dodání zboží, předání listin, atd.),
   
 • jistota splnění smluvního závazku třetí osobě(bance, realitní kanceláři, soudu, advokátovi, jinému věřiteli, atd.),
   
 • ochrana movitých věcí i pro jiné důvody,

Proč se rozhodnout pro advokátní úschovu movitých věcí

 • Advokátní úschova dává všem účastníkům smluvního vztahu jistotu, že smluvní strany obdrží movité věci jež jsou předmětem úschovy až na základě vzniku nebo zániku nějaké události, nebo na základě úkonu či úkonů účastníka nebo všech účastníků Smlouvy o advokátní úschově.
   
 • Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran, zejména povinnosti uschovatele - advokáta o způsobu nakládání se svěřenými movitými věcmi.
   
 • Movité věci, pokud to charakter věci umožňuje, po přijetí do úschovy Advokát před klientem uloží do speciální bezpečnostní obálky z třívrstvého polyethylenu, která má následující bezpečnostní prvky:

  a)   mechanicky, tepelně i chemicky odolný bezpečnostní přelep se skrytým textem
        FRAUDE, který se objeví při jakémkoliv pokusu o otevření přes bezpečnostní přelep,
        a to i při hlubokém podchlazení,

  b)   lepicí bezpečnostní přelep vybavený termosenzitivním proužkem, který reaguje
        na otevření pomocí tepla,

  c)   mikroperforované okraje bezpečnostního pásku,

  d)   zvlášť trvanlivé bezpečnostní sváry s tištěným textem, odhalující všechny pokusy
        o opětovné slepení,

  e)   odolnost proti prosvícení, vodě a vysokou pevnost,

  f)   číslování s čárkovým kódem.

pokud charakter movité věci předané do úschovy neumožňuje uložení do speciální bezpečnostní obálky, uloží movitou věc advokát po dohodě s Klientem a případně i třetími osobami způsobem dohodnutým.

 • Advokát po celou dobu advokátní úschovy převzaté movité věci do úschovy uschovává buď v Bezpečnostní obálce na místě s klientem dohodnutém. 

  Při výdeji Advokát opět movité věci Klientovi nebo třetímosobám v neporušené, neotevřené a zapečetěné Bezpečnostní obálce vydá bez závad a poškození zpět.

CD, DVD, flash
disky

paměťové karty

představují úschovy movitých věcí realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015