logo advokátní úschova Moska a Murad

Právní informace a podmínky užití internetových stránek

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.advokatniuschova.cz (dále jen „internetové stránky“) provozovaných Mgr. Matyášem Moskou, advokátem, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 06292062, č. ev. ČAK 19149 a Mgr. Martinem Muradem, advokátem, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 73629901, č. ev. 13848 (dále jen jako „MOSKA | MURAD“ či „provozovatel“). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají internetové stránky (dále jen „uživatelé“).

1. Základní podmínky

Používání internetových stránek je bezplatné.

Užívat internetové stránky, nebo jejich části jinak, než pro vlastní potřebu není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno.

Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoli způsobem do obsahu či technické podstaty stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoli jejich součásti, má pouze provozovatel.

Zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Každý uživatel užívá internetové stránky na vlastní riziko. Veškerý obsah internetových stránek slouží pouze jako obecná informace uživatelům, nejedná se o právní poradenství. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto informativního obsahu. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách.

2. Omezení odpovědnosti

Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel.

Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na internetových stránkách. Provozovatel může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny informací na internetových stránkách a není povinen nahradit případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek. Před jakýmkoli právním jednáním uživatele, učiněným na základě informací uvedených na internetových stránkách, doporučujeme uživateli ověřit si platnost takových informací u specializovaného poradce na danou problematiku.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které mohou a nemusí být  uvedeny. Tyto podmínky užívání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.

3. Informace pro spotřebitele

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je v případě sporu advokáta a klienta klient, který je spotřebitelem, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Klienti mohou využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Poptávkový formulář